แพลตฟอร์มรวมการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ และทางไซเบอร์
เพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ

แพลตฟอร์มส่งเสริมความปลอดภัยสาธารณะ

แพลตฟอร์ม OneForce เป็นแพลตฟอร์มที่นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมความปลอดภัยสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ และประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยทำงานผ่านเว็บแอปพลีเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อองค์กร หรือ หน่วยงานโดยเฉพาะ

ความปลอดภัยสาธารณะหรือ Public Safety

เพราะทุกคนในสังคมล้วนต้องการความปลอดภัยไม่ต่างกัน เพื่อทำให้สังคมสามารถพัฒนาไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จึงต้องคอยสอดส่อง ป้องกัน และเสริมสร้าง ให้สังคมมีความปลอดภัยในทุกมิติรวมถึงประสานภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนให้เกิดระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

"
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเท่ากับคุณภาพชีวิตของผู้คน
"

OneForce พัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยี ส่งเสริมระบบความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ทุกคนได้รับบริการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา

Master Indices

ระบบแสดงผลข้อมูลที่ทำการรวบรวมไว้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลยานพาหนะ ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลองค์กร ข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ และความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าว

One Command

ระบบแสดงผลข้อมูลภาพกล้อง CCTV ข้อมูลขอความช่อวยเหลือฉุกเฉิน การทำ Social Listening การทำ Mass Notification รวมไปถึงการประมวลผลข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์

Investigative Case Management

ระบบช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ รวมถึงสามารถเพิ่มรายงานที่เกี่ยวข้อมูลกับเคส เช่น รายงานการจับกุม เบาแส และสิ่งที่ต้องดำเนินการ

Patrol Management

ระบบจัดการและติดตามเจ้าหน้าที่ สายตรวจในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการผู้รับผิดชอบได้ทันต่อสถานการณ์

Business Intelligence & Analytics

ระบบประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล Big Data ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหาร ต่อยอด และพัฒนารูปแบบการทำงาน พร้อมระบบช่วยผู้บริหารตัดสินใจหรือ แนะแนวทางที่ดีที่สุดให้แบบอัตโนมัติ

SafeCloud

หรือ Public Safety Data Warehouse ตัวกลางส่งข้อมูลตำแหน่งของผู้แจ้งเหตุผ่านหมายเลขฉุกเฉิน ไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ ด้วยเทคโนโลยี Advanced Mobile Location หรือ AML ที่ประเทศไทยกำลังวิจัย และพัฒนาร่วมกับ Google และ Apple ช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที เชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือ เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลจากอุปกรณ์ ioT หรือข้อมูลจากระบบเตือนภัย ไปยังเจ้าหน้าที่โดยตรงได้

Mass Notification

แจ้งเตือนภัย หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อการระมัดระวังภัย และเข้าช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Mobile Application, SMS, Line Official หรือ Email

รับแจ้งเหตุได้หลากหลาย ทั้งผ่าน Web Form และ Mobile Application หรือ แจ้งเหตุด้วยตนเองที่หน่วยงานดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถสืบค้นเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ Fuzzy และ Semantic
รับแจ้งเหตุได้หลากหลาย ทั้งผ่าน Web Form และ Mobile Application หรือ แจ้งเหตุด้วยตนเองที่หน่วยงานดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถสืบค้นเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบ Fuzzy และ Semantic
ศูนย์รวมการบริหารจัดการข้อมูล ทั้งกล้อง CCTV, ระบบ AI วิเคราะห์ภาพและทะเบียนรถ, จุดตรวจ, จุดแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS, กล้องติดตัวและรถสายตรวจ, โดรน, อุปกรณ์ ioT, ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในองค์กร และข้อมูลข่าวเปิด หรือ Open Source Intelligence ไว้อย่างเป็นระบบในที่เดียว
แพลตฟอร์มบนระบบ Cloud ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ รองรับการทำงานในรูปแบบ Web และ Mobile Application
รักษาความปลอดภัยสาธารณะของเมืองและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ ประเทศพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนอันจะ นำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นและศัพยภาพการแข่งขันของเมือง
คุยกับผู้เชียวชาญ
พร้อมพูดคุยให้คำปรึกษา
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา