ARCHIVE

คอนเทนต์น่าสนใจในแวดวงความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety)
BLOG / Month: February 2024
ส่องกฎใหม่ ระบบ eCall ในสหภาพยุโรป
By admin    |    20 Feb 2024

สหภาพยุโรบประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบ eCall ในรถยนต์ กฎหมายใหม่นี้มีบริบทเดียวกันกับกฎระเบียบที่เพิ่งประกาศไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ eCall ใน PSAP  การออกกฎระเบียบใหม่นี้เพื่อให้ระบบรองรับทำงานบนเครือข่ายแบบ packet-switched networks หรือเครือข่ายแบบสลับแพ็กเกจ 4G หรือ 5G  ซึ่งคาดว่าจะมีการปิดเครือข่าย […]

Continue Reading